مرحله 2:
اختیارات دامنه
مرحله 3:
پیکربندی
مرحله 4:
تایید سفارش
مرحله 5:
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:
  • ASP.NET Small Plan (Plesk) - Plesk control panel; 5 GB Web Space; 200 GB Bandwidth; 1 GB MS SQL Space; 1 GB MySQL Space; 25 Email Accounts; 6 GB Mail Space

  • ASP.NET Medium Plan (Plesk) - Plesk control panel; Unlimited Web Space; Unlimited Bandwidth; 5 GB MS SQL Space; 5 GB MySQL Space; 100 Email Accounts; 12 GB Mail Space

  • ASP.NET Large Plan (Plesk) - Plesk control panel; Unlimited Web Space; Unlimited Bandwidth; 12 GB MS SQL Space; Unlimited MySQL Space; 500 Email Accounts; 25 GB Mail Space

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.91.221.160) وارد شده است.