مرحله 2:
اختیارات دامنه
مرحله 3:
پیکربندی
مرحله 4:
تایید سفارش
مرحله 5:
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:
 • Quad-Core - Xeon E3-1220V2 Processor - 3.1 GHz; 1 TB Drive; 4 GB RAM; 5,000 GB Bandwidth


  Pricing Options:
  $189.95/monthly (FREE Setup)
  $139.95/month with 1yr pre-payment (FREE Setup)
  $123.95/month with 2yr pre-payment (FREE Setup)
  $109.95/month with 3yr pre-payment (FREE Setup)

 • Hex-Core - Xeon E5-2620V2 Processor - 2.1 GHz; 1 TB Drive; 8 GB RAM; 10,000 GB Bandwidth

  Pricing Options:
  $219.95/monthly (FREE Setup)
  $169.95/month with 1yr pre-payment (FREE Setup)
  $159.95/month with 2yr pre-payment (FREE Setup)
  $149.95/month with 3yr pre-payment (FREE Setup)


 • Dual Quad-Core - 2x Xeon E5-2603 Processor - 1.8 GHz; 2x 500GB Drives (RAID 1); 8 GB RAM; 10,000 GB Bandwidth


  Pricing Options:
  $339.95/monthly (FREE Setup)
  $286.95/month with 1yr pre-payment (FREE Setup)
  $249.95/month with 2yr pre-payment (FREE Setup)
  $219.95/month with 3yr pre-payment (FREE Setup)

 • Dual Hex-Core - 2x Xeon E5-2620 Processor - 2.0 GHz; 3x 1TB (RAID 5); 16 GB RAM, 50,000 GB Bandwidth


  Pricing Options:
  $489.95/monthly (FREE Setup)
  $366.95/month with 1yr pre-payment (FREE Setup)
  $319.95/month with 2yr pre-payment (FREE Setup)
  $279.95/month with 3yr pre-payment (FREE Setup)

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.168.65) وارد شده است.