مرحله 2:
اختیارات دامنه
مرحله 3:
پیکربندی
مرحله 4:
تایید سفارش
مرحله 5:
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:
  • cPanel Basic Hosting - 5 GB Disk Space, 200 GB Bandwidth, 2 MySQL DBs, 25 Email Accounts


  • cPanel Small Business Hosting - Unlimited Disk Space, UNLIMITED Bandwidth, 25 MySQL DBs, 300 Email Accounts

  • cPanel Business Hosting - Unlimited Disk Space, UNLIMITED Bandwidth, Unlimited MySQL DBs, 500 Email Accounts

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.90.56.90) وارد شده است.