مرحله 2:
اختیارات دامنه
مرحله 3:
پیکربندی
مرحله 4:
تایید سفارش
مرحله 5:
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:
 • CloudLinux Developer Plan with SmarterMail - 2 GB Disk Space, 100 GB Bandwidth, 1 MySQL DBs, 10 Email Accounts

  As low as $2.50/month

  معامله بسته نرم افزاری!
 • CloudLinux Small Plan with SmarterMail - 5 GB Disk Space, 200 GB Bandwidth, 2 MySQL DBs, 25 Email Accounts

  As low as $5.99/month

  معامله بسته نرم افزاری!
 • CloudLinux Medium Plan with SmarterMail - Unlimited Disk Space, UNLIMITED Bandwidth, 25 MySQL DBs, 300 Email Accounts

  As low as $9.99/month

  معامله بسته نرم افزاری!
 • CloudLinux Large Plan with SmarterMail - Unlimited Disk Space, UNLIMITED Bandwidth, Unlimited MySQL DBs, 500 Email Accounts

  As low as $10.99/month

  معامله بسته نرم افزاری!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.235.55.253) وارد شده است.